WELCOME to ( PAGE 1 )

SLUDGE & MUCK

 • * 13 * ( ͡° ͜ʖ ͡°)
 • * 0 * ( ͡° ͜ʖ ͡°)
 • (Source: cupofgold, via japanesemetal)

 • * 451 * ( ͡° ͜ʖ ͡°)

 • (Source: mocaemployee)

 • * 12 * ( ͡° ͜ʖ ͡°)
 • tomsclub:

  dsc_0040.jpg

 • * 3 * ( ͡° ͜ʖ ͡°)
 • * 198 * ( ͡° ͜ʖ ͡°)
 • (Source: magic-eye, via glyphs)

 • * 37 * ( ͡° ͜ʖ ͡°)
 • * 1672 * ( ͡° ͜ʖ ͡°)
 • camelzurine:

  Leslie Wayne (B. 1953)_
  One Big Love #5, 2007
  Oil on wood
  12 3/4 x 11 1/2 inches
  32.4 x 29.2 cm
  LW7484

  (Source: punk-)

 • * 2153 * ( ͡° ͜ʖ ͡°)
 • vuls:

  Niels Sylvester Bendtsen 

  Ribbon Chair

  Kebe Møbler ApS, Copenhagen

  1975

  (via bobasprite)

 • * 323 * ( ͡° ͜ʖ ͡°)
 • (Source: kent-andreasen, via namtaf)

 • * 96 * ( ͡° ͜ʖ ͡°)
 • * 16 * ( ͡° ͜ʖ ͡°)
 • (Source: suikatou, via gebben)

 • * 1468 * ( ͡° ͜ʖ ͡°)
 • karmakarmanyc:

  Kim Jones, Rat Piece

  "Are three rats worth my job?"

  Self Published, Los Angeles, 1990

  11 x 8.5 inches (27.94 x 21.59 cm)

  $200 Purchase 

 • * 20 * ( ͡° ͜ʖ ͡°)
 • uuiuu:

  Marc Camille Chaimowicz- Le Désert … 1981

  (via bobasprite)

 • * 36 * ( ͡° ͜ʖ ͡°)